Otázky a odpovede

Ako začína život vašej stavby?

Projekt – myšlienka pretavená do plánu, ktorý udáva postupnosť krokov potrebných na realizáciu vášho sna. Takto akosi by sa dal charakterizovať projekt rodinného domu, ktorý je vhodné zadovážiť si skôr ako sa pustíte do výstavby. Pokiaľ teda neplánujete stavať bez plánu. A kde je vlastne potrebné začať? Projektovanie predstavuje naplánovanie priebehu výstavby podľa jednotlivých časových fáz:

Projekt pre stavebné povolenie poskytuje podklady na posúdenie stavby. Projekt pre stavebné povolenie musí zohľadniť podmienky určené stavebným úradom vydané v územnom rozhodnutí.

Realizačný /vykonávací projekt prichádza na rad po overení projektu stavebným úradom. Realizačný projekt rodinného domu obsahuje podrobnosti, na základe ktorých sa výstavba môže realizovať.

Porealizačná projektová dokumentácia – projektová dokumentácia skutočného stavu stavby je potrebná pre kolaudačné rozhodnutie.

Projektovanie musí vychádzať z platných STN a spĺňať požiadavky na vydanie stavebného povolenia. Projektovanie môžu vykonávať len oprávnení profesionáli, preto projekt rodinného domu nie je možné zveriť komukoľvek.

Vizualizácie, hoci pripravené v pekných grafických 3D programoch nie sú projektom a slúžia len na grafické stvárnenie plánovanej stavby. Na základe vizualizácie nemožno stavať, ani vybaviť žiadne povolenie. Preto si pekné obrázky nechajte pre seba, prípadne pre finálne úpravy a projekt rodinného domu zverte odborníkom. Tí vám zabezpečia, že vaša projektová dokumentácia bude vypracovaná odborne a zároveň kompletne, čím urýchlite proces vybavenia potrebných povolení a s výstavbou budete môcť začať čo najskôr.

Mám projekt, čo ďalej?

Keď je projekt vypracovaný, prichádza na rad jeho predloženie úradom. Komunikácia s úradmi a vybavenie potrebných povolení si vyžaduje čas a trpezlivosť. Inžiniering, teda vybavovanie stavebných povolení, územných rozhodnutí a kolaudačných rozhodnutí a s tým spojená potrebná komunikácia s úradmi, je ďalším krokom, ktorý vás pred začiatkom výstavby čaká. A nie len vtedy. Zabezpečenie technickej dokumentácie stavby prostredníctvom komunikácie s úradmi je rovnako dôležité aj po ukončení realizácie projektu, pred spustením objektu do užívania. Aj na túto činnosť, rovnako ako na projektovanie, si môžete najať profesionálov. Tí za vás vybavia všetko potrebné oveľa rýchlejšie ako by ste sa mali trápiť sami.

Z čoho pozostáva projektová dokumentácia?

Projektová dokumentácia predstavuje súhrn výkresov a textových podkladov, podľa ktorých sa môže výstavba domu realizovať od začiatku do konca. Projektová dokumentácia slúži ako dorozumievací prostriedok medzi úradmi, stavebníkmi a odbornými pracovníkmi a ďalšími účastníkmi výstavby. Projektová dokumentácia zahŕňa:

Projekt architektúry
Projekt statiky
Projekt zdravotechniky (voda, kanalizácia, plyn)
Projekt elektroinštalácie
Projekt vykurovania
Doplnkové projekty (projekt vzduchotechniky, projekt požiarnej bezpečnosti, projekt pre slaboprúdové rozvody, projekt pre zabezpečovacie systémy, prípadne iné)

Každý projekt pritom pozostáva z nasledovných častí:

Technická správa
Samotný projekt
Výkazy materiálov
Rozpočet

Samotný projekt je vždy zameraný na detaily konkrétnej problematiky – výpočty, výkresy, rezy, pohľady, hodnotenia, návrhy a odporúčania, schémy rozmiestnenia a podobne. Mať plán však nestačí. Je potrebné ho aj dodržiavať.

 

Ako skontrolovať svoju stavbu?

Dozor – aby išlo všetko podľa plánu

Odovzdaním projektu činnosť projektanta nekončí. Práve naopak, keď sa začína stavať, projekt je v dôležitej fáze realizácie. A práve tu je potrebné dohliadnuť na to, aby sa plán dodržal.

Autorský dozor – dohliada na to, aby sa stavba zrealizovala podľa schválenej dokumentácie. Autorský dozor tiež dohliada na dodržiavanie podmienok stavebného povolenia.
Autorský dozor vykonáva projektant, ktorý zhotovil projektovú dokumentáciu. Okrem dohliadania na realizáciu vykonáva aj iné súvisiace činnosti ako napríklad poskytuje pracovníkom stavby konzultácie k projektovej dokumentácii. Autorský dozor sa tiež zúčastňuje na kontrolných dňoch zvolaných investorom stavby. V prípade potreby autorský dozor rieši a vyjadruje sa k požiadavkám na zmeny materiálov, postupov či technických riešení, ktoré následne preberá s pracovníkmi stavby.

Stavebný dozor – je zákonom stanovený pre jednoduché stavby, drobné stavby a ich zmeny, v prípade, keď staviate svojpomocne. Stavebný dozor dohliada na postup a spôsob výstavby a dodržiavanie schválenej projektovej dokumentácie.
Stavebný dozor tiež sleduje, či pri realizácii stavby nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy. Priebežne sa tiež musia kontrolovať tie časti diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými. Stavebný dozor je zodpovedný za preberanie prác a kontrolu odstraňovania chýb. Je dôležité dbať na predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác a zdokladovať preukázanie zhody výrobkov použitých na stavbe, čo tiež odkontroluje stavebný dozor. Stavebný dozor má na starosti aj kontrolu vedenia stavebného denníka.

Autorský a stavebný dozor predstavujú akéhosi koordinátora prác, ktorý dohliada, aby výstavba prebiehala hladko a odborne. Dozor vo forme kvalifikovanej osoby vám dokáže ušetriť mnoho času a stresu a zároveň zabezpečiť, aby výsledkom vašej výstavby nebolo sklamanie z nedostatkov.

Aká je architektúra dneška?

Novodobá architektúra rodinných domov.

Architektúra ako taká sa prejavuje na všetkých typoch stavieb, moderné prvky a riešenia sú však oveľa príznačnejšie pre stavby väčšieho rozsahu a charakteru ako pre súkromné rodinné domy. Slovensko je v tejto oblasti veľmi konzervatívne a architektúra rodinných domov sa v našich končinách nemení tak často, ako by si to pani móda, prípadne architektonický fajnšmekri želali. Určite je to aj tým, že dom je stavba na celý život a prerábanie jeho fasády, pokiaľ to nie je nevyhnutné, zrejme nepatrí medzi pravidelne naplánované položky rodinného rozpočtu. Aké je teda architektonické cítenie v oblasti rodinných domov na Slovensku?

Klasicky tehlové – tradičným stavebným materiálom vždy bola a v našich končinách asi ešte dlho zostane tehla. Do popredia sa dostávajú aj pórobetónové tvárnice, prípadne drevoštiepka a svoje miesto si postupne nachádzajú aj nízkoenergetické domy, tehla však stále hrá prím.

Tvarovo jednoduché – žiadne moderné veľkoplošné presklené fasády, nanajvýš vikiere a vonkajší tvar prispôsobený interiérovej priestrannosti.

Katalógovo univerzálne – katalógové projekty sa stali obľúbenými už v minulosti a ich využitie stále pretrváva. Dôraz sa tu kladie na úspornosť a efektivitu, architektonické stvárnenie je žiaľ druhoradé.

Ekonomicky výhodné – katalógový projekt je svojou uniformitou ekonomickejším riešením ako projekt robený na mieru. Aj v tom skvie ich obľúbenosť.

Viac techniky a technológie – architektúra rodinných domov sa aj v našich končinách môže popýšiť narastajúcim záujmom o nové technológie v oblasti výstavby a viac technických vymožeností v interiéri.

Energeticky úsporné – vhodne zvolené materiály a správne postavený dom je dnes energeticky úspornejší po všetkých stránkach. A tak nie len zohrieva, ale aj šetrí vašu peňaženku.

S rešpektom k prírode – novodobá architektúra našťastie neprihliada len na estetickú stránku, ale usiluje sa byť moderná aj z hľadiska efektívnosti. Plne rešpektuje životné prostredie v podobe nízkoenergetických a pasívnych domov, ktoré predstavujú riešenia budúcnosti.

Ekologická architektúra

Jednou z moderných podôb architektúry je aj jej ekologické cítenie s prihliadnutím na prostredie, v ktorom sa nachádza. Návrat k prírode už hlásali mnohé éry a rozumná architektúra sa učí od učených. Ekologické ponímanie architektúry nie je len o zasadení správneho tvaru do konkrétneho prostredia, je to aj o zvolení vhodných stavebných materiálov, či už prírodných, recyklovaných alebo recyklovateľných, o optimálnom izolovaní stavby a ochrane proti únikom energií, o správnej orientácii na svetové strany a snahe využiť maximum z pozitívnych prírodných živlov. Prikláňanie k prírode v architektúre plne odzrkadľujú nízkoenergetické a pasívne domy, ktoré bezbolestne ťažia z prostredia, v ktorom sú zasadené a zároveň sa mu odmeňujú jeho nezaťažovaním. Ekologická architektúra vám dokáže poskytnúť nielen dobrý pocit, ale aj zdraviu prospešnú klímu interiéru, čím zvýši komfort vášho bývania.

Plochá strecha alebo šikmá strecha?

Plochá strecha alebo šikmá strecha, zelená strecha alebo podkrovie? Dnes na tému ploché strechy, ich úskalia a poruchy.

Všetko má svoje za aj proti a rovnako to platí aj pri strechách. Otázka, či je výhodnejšia plochá strecha alebo šikmá strecha, preto nikdy nebude zodpovedaná jednoznačne. Rovnako ako šikmá strecha má svoje výhody, aj plochá strecha sa dá využiť v prospech svojho majiteľa. Pri nevýhodách to platí rovnako. Pokiaľ ste majiteľom domu s plochou strechou, ktorá už má svoje najlepšie roky za sebou, je vhodné pripraviť sa na ťažkosti vyplývajúce z jej veku. Keď o nich viete, môžete im predchádzať včas. Tak dokážete ochrániť váš príbytok pred neželanými následkami, ktoré poruchy plochej strechy prinášajú.

Čo trápi ploché strechy?

Plochá strecha možno na prvý pohľad evokuje minulú éru, kedy sa to v stavebníctve kockami uzavretými rovinami len tak hemžilo. Na druhej strane dnes predstavuje výzvu pre architektov, ktorí majú možnosť ukázať, že minulosť je za nami a plochá strecha dokáže byť aj pekným kúskom domu. Plochá strecha je dnes teda v porovnaní s minulosťou kvalitnejšia a zaujímavejšia, no zároveň predstavuje lacnejší variant strechy rovnako ako tomu bolo kedysi. Pozor však na príliš lákavé ceny. Lacné nie je vždy kvalitné, práve naopak a u striech to platí dvojnásobne. Netúžite predsa opravovať strechu neustále.

A čo vlastne trápi ploché strechy? Aké sú najčastejšie možné poruchy, ktoré môžu narušiť vaše pohodlie znepríjemniť vám pobyt pod plochou strechou?

zatekanie vody

nevhodné vyspádovanie strechy, nevhodne zvolený hydroizolačný systém, netesná aplikácia tesniacich asfaltových pásov, nedôsledná izolácia prestupov, nevhodné umiestnenie vtokov, nekvalitné klampiarske prvky, vynechanie zaplechovania atík

väčšie opotrebovanie materiálu v dôsledku priameho dopadu slnečných lúčov, dažďa, snehu

kondenzácia vodnej pary a vznik tepelných mostov z dôvodu ochladzovania nosnej konštrukcie

pravidelná údržba, zadržiavanie vody, snehu, ľadu, nečistôt a pod., ktoré z plochej strechy samé nespadnú

kratšia životnosť v dôsledku všetkých uvedených príčin

Aké sú časté poruchy plochých striech?

Riešenie porúch plochej strechy

Včasné odhalenie poruchy plochej strechy je predpokladom efektívneho riešenia skôr ako dôjde k značným škodám. Pravidelná údržba je základom správneho fungovania strechy a zároveň dokáže predĺžiť jej životnosť aj o niekoľko rokov. Keď už nestačí prevencia a zlyhala aj predvídavosť, je potrebné konať.

Odborník zanalyzuje stav strechy, posúdi akútne poruchy plochej strechy a zároveň odhalí aj nedostatky, ktoré by sa dali odstrániť súčasne pri jednej oprave. Návrh optimálneho riešenia na odstránenie porúch strechy je základnom efektívnej opravy strechy.

Vyspádovanie plochej strechy

Mnohé poruchy plochej strechy dokáže eliminovať vhodné vyspádovanie strechy, ktoré umožní samovoľnému odtoku vody, padaniu snehu, lístia a iných nečistôt. Vyspádovanie strechy zamedzí státiu vody na streche a zároveň sa postará o jej samoúdržbu, čím vám uľahčí prácu a streche predĺži životnosť. Dôležité je však celý proces previesť odborne a nezabudnúť na nevyhnutné detaily. Nielen sklon strechy do 10°, ale aj správne poradie vrstiev, kvalitné materiály a príslušenstvo sú predpokladom správneho fungovania plochej strechy.

Vyspádovanie plochej strechy je možné previesť nasledovnými spôsobmi:

vonkajšie spádovanie plochej strechy

vnútorné spádovanie plochej strechy

kombinované spádovanie plochej strechy

2 v 1 predstavuje zlúčenie spádovej vrstvy s tepelnoizolačnou. Vyspádovanie plochej strechy s jej súčasným zateplením je dnes často využívanou technológiou bez potreby mokrého procesu výstavby.

Hydroizolácia plochej strechy

Správna hydroizolácia plochej strechy je rovnako dôležitá ako jej vyspádovanie. Zároveň optimálnym vyspádovaním je hydroizolácia namáhaná menej, čím sa zvyšuje jej účinnosť a tiež životnosť. Izolačné vrstvy strechy a ich správna aplikácia predstavujú základ správneho fungovania plochej strechy. Dôležitý je preto nielen výber hydroizolačného systému, ktorý by mal byť od jedného výrobcu, aby všetky prvky do seba zapadali. Svoju úlohu zohráva aj kvalifikovaný postup realizácie, ktorý kladie dôraz na každý detail. Tesná aplikácia tesniacich asfaltových pásov a dôsledná izolácia prestupov patria medzi najčastejšie zanedbávané prvky pri neodbornej oprave strechy.

A ako možno ploché strechy zaizolovať?

jednovrstvová hydroizolácia – jednoplášťová plochá strecha – medzi tepelnou izoláciou a povrchovou krytinou nie je žiadna vzduchová vrstva. Jednoplášťová strecha je najčastejšie používaným variantom práve z dôvodu jej najekonomickejšieho riešenia.

jednovrstvová hydroizolácia inverzná – poradie hydroizolačnej a tepelnoizolačnej vrstvy je opačné.

dvojvrstvová hydroizolácia – dvojplášťová plochá strecha – medzi horným a dolným plášťom je odvetrávacia vzduchová vrstva. Vrchný asfaltový pás robí strechu odolnejšou a menej náchylnou pred poškodením.

viacvrstvová hydroizolácia – viacplášťová plochá strecha

Dôležitú úlohu zohrávajú aj klampiarske prvky a správne umiestňovanie vtokov. Bez dôsledne dotiahnutých detailov je aj najdrahšia hydroizolácia len dočasnou záležitosťou.

Čo je dôležité vedieť o izoláciach stavby?

Izolovanie spodnej stavby z hľadiska teplotechniky a vlhkosti.

Izolácia základov či izolovanie spodnej stavby je téma aktuálna nielen z hľadiska úspor energie, ale aj ochrany voči vode. Od čoho všetkého je potrebné stavbu odizolovať hneď v jej počiatkoch, aké izolačné materiály ponúka dnešná doba a na čo pri izolácii základov nezabudnúť, to je téma tohoto článku.

Izolovanie spodnej stavby alebo izolácia základov je úloha, na ktorú je potrebné myslieť už vo fáze prípravy projektu. Pokiaľ neplánujete stavať vzdušné zámky, je potrebné stáť nohami pevne na zemi. To isté platí aj o základoch domu, ktoré by mali byť nielen dostatočne pevné, ale aj izolované. V akejkoľvek lokalite totiž plánujete stavať, vždy sa budete stretávať s vodou a chladom. Tieto živly sú všade okolo nás a hoci v správnych dávkach a kombináciách dokážu život spríjemniť, v nadmerných naopak urobiť z neho dosť podstatný problém.

Proti čomu teda spodnú stavbu izolovať, aby bývanie v celom dome bolo komfortné a ničím nerušené?

izolácia voči vode a vlhkosti – hydroizolácia

izolácia voči únikom tepla – tepelná izolácia

Voda v spodnej stavbe = problém v dome

Veľkým problémom dokáže byť voda. A hoci nestaviate priamo pri rieke, voda na nás číha v rôznych podobách úplne všade. Na našom území je potrebné s vodou a jej vplyvmi rátať za každých okolností. Vodná para, spodná voda tlaková a beztlaková, dažďová voda, agresívna voda znečistená priemyselnými odpadmi, veľmi mäkká podzemná voda, ktorá dokáže rozpúšťať určité prvky, niekedy dokonca nečakaná voda, ktorá sa objaví až v priebehu výstavby. Každá voda dokáže narobiť nepríjemnosti a to nielen v podobe estetického znehodnotenia fasády, ale aj ohrozenia konštrukcie domu a z toho vyplývajúcich následkov.

mokré mapy na fasáde

huby a plesne

narušenie pevnosti a súdržnosti stavebných materiálov

strata tepelných a izolačných vlastností

havarijný stav objektu

deštrukcia stavby

Preto je lepšie myslieť progresívne a predchádzať im skôr ako si vyžiadajú nákladné investície.

Hydroizolácia – izolácia proti vode

Návrhu vhodnej hydroizolácie základov predchádza dôkladné preskúmanie stavebného terénu – inžinierskogeologický prieskum. Na jeho základe projektant vypracuje odborný projekt – vykonávací alebo realizačný projekt, v ktorom navrhne použitie vhodných materiálov a  rozsah potrebných stavebných prác.

Hydroizolácia spodnej stavby sa týka všetkých častí stavby, ktoré prichádzajú do priameho styku s terénom. Pri jej realizácii je pritom potrebné vytvoriť súvislý neprerušený plášť. V tejto súvislosti netreba zabúdať ani na hydroizoláciu základovej škáry, ktorá v prípade vynechania dokáže znehodnotiť všetku doteraz vynaloženú námahu.